THÔNG BÁO
V/v trả lời đơn đề nghị của công dân
27/09/2023 08:33:41

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN THƯỢNG Số: /CV - UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc An Thượng, ngày tháng 9 năm 2023 V/v trả lời đơn đề nghị của công dân Kính gửi : Bà Nguyễn Thị Gần Địa chỉ : Thôn Chùa Thượng, xã An Thượng, TP Hải Dương. Ngày 11/9/2023, UBND xã nhận được đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Gần (đại diện xóm Đống Lò) thôn Chùa Thượng, xã An Thượng, đề nghị với UBND xã về việc xin cấp thêm phần đất gò Đống mà hiện tại gia đình anh Vũ Văn Cảnh đang sử dụng để tôn tạo, mở rộng phần Miếu cho khang trang sạch đẹp. Căn cứ nội dung đơn đề nghị trên, UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn kiểm tra, xác minh, trả lời cụ thể như sau: Qua kiểm tra hồ sơ khu Đống Lò thôn Chùa Thượng không có trong danh mục các cơ sở Tôn giáo, Tín ngưỡng. Không thuộc đất Tôn giáo, Tín ngưỡng Kiểm tra thực tế hiện trạng khu vực Đống Lò có một ngôi Miếu nhỏ do nhân dân xóm tự xây dựng để Thờ. Diện tích xung quanh là đất anh Vũ Văn Cảnh đang sử dụng trồng cây hoa màu. Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 59, Luật đất đai năm 2013 thì thẩm quyền giao đất đối với cơ sở tôn giáo là UBND cấp tỉnh, không thuộc thẩm quyền của UBND xã. Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 11, khoản 1, Điều 12 Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng năm 2018. Cấp xã không đủ thẩm quyền để giải quyết việc công nhận các công trình Tôn giáo, Tín ngưỡng. Vậy UBND xã An Thượng trả lời bà Nguyễn Thị Gần và nhân dân trong xóm nắm được. Yêu cầu các hộ sử dụng theo đúng hiện trạng và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đất đai và Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Quang Tuyến  
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1948
Trước & đúng hạn: 1948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 01:31:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 4
Hôm nay: 3
Tất cả: 29,162