CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Vê việc đôn đốc thực hiện soạn thảo văn bản hành chính theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP .
21/08/2023 10:14:12

Thực hiện Công văn số 263/SNV-CCVTLT ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐCP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của đơn vị năm 2023. Qua kết quả kiểm tra thực tês một số văn bản UBND xã ban hành còn chưa đảm bảo theo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Nghị định30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. Để khắc phục những sai sót, hạn chế trong công tác tham mưu soạn thảo và ký ban hành văn bản. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện nội dung cụ thể sau: 1.Tham mưu soạn thảo văn bản theo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thực hiện đúng quy định tại Phụ lục I, Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Trong đó lưu ý thể thức kỹ thuật trình bày đối với những văn bản sau: - Thống nhất thực hiện nguyên tắc: văn bản chỉ ký 1 lần. Tất cả các văn bản UBND ban hành đều phải được ký số văn bản điện tử. - Nơi nhận văn bản đối với tờ trình, báo cáo (cơ quan tổ chức, cấp dưới gửi cơ quan, tổ chức cấp trên) và Công văn bao gồm: Phần thứ nhất bao gồm từ “ Kính gửi” sau đó là tên cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc. Phần thứ hai bao gồm “ Nơi nhận” phía dưới là từ “ Như trên” tiếp theo là tên các cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan khác nhận văn bản. - Kỹ thuật trình bày phần căn cứ ban hành văn bản Quyết định, Nghị định, Quy định, Quy chế: cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thức bằng dấu chấm (.) - Cách đánh số trang văn bàn : Số trang văn bản được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất. (Gửi kèm văn bản này Phụ lục I, quy định mẫu chữ, cách trình bày thể thức văn bản hành chính Nghị định 30/2020/NĐ-CP) 2 2. Việc ký thay mặt được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP. Đối với văn bản của UBND các cấp, việc xác định thẩm quyền ký của UBND hay Chủ tịch UBND căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 2. Kết quả việc cán bộ, công chức thực hiện tham mưu soạn thảo văn bản đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, được xét là căn cứ tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức hàng tháng, quý, năm đánh giá. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu cán bộ, công chức UBND nghiêm túc thực hiện các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các nội dung của công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu cần giải đáp, hướng dẫn đề nghị các đồng chí phản ánh qua đ/c Văn phòng UBND xã để phối hợp giải quyết./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 342
Trước & đúng hạn: 342
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/02/2024 17:56:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0