THÔNG BÁO
Về việc công khai kết quả kiểm tra, xác định về đất ở, nhà ở của ông Nguyễn Văn Đạo và bà Phùng Thị Du tại thôn Trà Tân, xã An Thượng, thành phố Hải Dương
08/11/2023 10:31:54

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THƯỢNG Số: /TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc An Thượng, ngày 06 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO Về việc công khai kết quả kiểm tra, xác định về đất ở, nhà ở của ông Nguyễn Văn Đạo và bà Phùng Thị Du tại thôn Trà Tân, xã An Thượng, thành phố Hải Dương UBND xã An Thượng nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Đạo và bà Phùng Thị Du tại thôn Trà Tân, xã An Thượng, thành phố Hải Dương, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hải Dương chuyển đến để xác định nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai, để làm cơ sở cho việc ông Nguyễn Văn Đạo và bà Phùng Thị Du thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi kiểm tra hồ sơ địa chính lưu trữ tại xã và xác minh thực tế về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, nhà ở của ông Nguyễn Văn Đạo và bà Phùng Thị Du tại thửa đất số 45, tờ bản đồ 53, diện tích 1126.3m2 , địa chỉ thửa đất tại thôn Trà Tân, xã An Thượng, thành phố Hải Dương. UBND xã An Thượng thông báo công khai kết quả kiểm tra, xác định về đất ở, nhà ở của ông Nguyễn Văn Đạo và bà Phùng Thị Du đang sử dụng (theo như bản xác nhận của UBND xã kèm theo thông báo này) tại trụ sở nhà văn hóa thôn, khu dân cư và UBND xã An Thượng, thời gian công khai là 15 ngày. Vậy trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 07/11/2023, ai có điều gì cần khai báo thêm hoặc khiếu nại thì làm văn bản hoặc đơn khiếu nại gửi đến UBND xã An Thượng để được kiểm tra, giải quyết. Nếu quá thời hạn trên mọi việc khai báo thêm hoặc khiếu nại sẽ không được giải quyết./. Nơi nhận: - Cơ sở thôn Trà Tân; - Lưu: VT; CBĐC. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hiệu
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1948
Trước & đúng hạn: 1948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 01:29:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN THƯỢNG - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND xã An Thượng

Địa chỉ: Thôn Tiền, xã An Thượng, Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.754617


Đang truy cập: 4
Hôm nay: 3
Tất cả: 29,162